تبلیغات
قویترین مردان.پرورش اندام.پاورلیفتینگ.ایروبیک.چاقی و لاغری
مقررات عمومی پاورلیفتینگ

الف) فدراسیون بین اللملی پاورلیفتینگ حرکات زیر را به ترتیب در تمامی مسابقاتی که تحت مقررات IPF   برگزار می شود به رسمیت می شناسد:

الف) اسکوات ب)پرس سینه ج)ددلیفت  د)مجموع.
ب) مسابقه بین ورزشکارانی که بواسطه جنس، وزن بدن و سن گروه بندی شده اند انجام می شود. در مسابقات آزاد (OPEN)، مردان وزنان ورزشکاری که سن آنها ١۴ سال تمام به بالا باشند، می توانند شرکت نمایند.

ادامه مطلب: مقررات عمومی پاورلیفتینگ


ج) مقررات در تمامی مسابقات اعم از ناحیه ای، منطقه ای، ملی، جهانی، بین اللملی و غیره که تحت قوانین IPF  انجام میشود بکار می رود و رکورد های جهانی مادامیکه شرایط فوق الذکر مهیا نگردد به رسمیت شناخته نمی شود.
د) به هر ورزشکار برای هر یک از حرکات مسابقه ای سه نوبت  داده می شود. بهترین رکورد از هر کدام از حرکات مسابقه، برای مجموع سه حرکت مورد استفاده قرار می گیرد. اگر دو یا تعداد بیشتری از ورزشکاران به یک مجموع یکسان برسند، ورزشکاران به یک مجموع یکسان برسند، ورزشکار سبکتر از نظر رده بندی بالاتر از ورزشکار سنگینتر قرار میگیرد.
ه) اگر دو ورزشکار در وزنکشی با وزن بدن یکسان ثبت شده باشند و در پایان مسابقه به مجموع یکسان برسند، آن ورزشکاری که زودتر به مجموع رسیده است برنده خواهد شد. این قانون برای اهدای مدال و حکم قهرمانی برای حرکات اسکوات، پرس سینه و دد لیفت و رکوردزنی های بین المللی کار برد دارد.
٢)  فدراسین بین المللی پاور لیفتینگ به وسیله فدراسیونهای عضو، مسابقات قهرمانی زیر را رهبری و اجراء مینماید:
الف) مسابقات آزاد قهرمانی مختلط مردان و زنان جهان
ب) مسابقات قهرمانی مختلط  نوجوانان و جوانان جهان
ج) مسابقات قهرمانی مختلط  پیشکسوتان جهان
د) مسابقات قهرمانی مختلط  پرس سینه جهان
ه) مسابقات قهرمانی پرس سینه پیشکسوتان جهان

 

 

۳) فدراسیون بین المللی پاور لیفتینگ رکورد های جهانی را برای حرکات مسابقه ای مطابق گروه های سنی به شرح زیر به رسمیت شناخته و ثبت میکند :

(گروه های سنی)
الف) مردان، شامل:
١-بزرگسالان: از روزی که ورزشکار به ١۴ سالگی می رسد و به بالا ( بدون هیچ گونه محدودیت سنی)
٢-نوجوانان:  از روزی که ورزشکار به ١۴ سالگی می رسد تا پایان سن ١٨ سالگی.
۳-جوانان: از روزی که ورزشکار به سن ١۹ سالگی می رسد تا پایان سن ٢۳ سالگی.
۴-پیشکسوتان ١- از اول ژانویه سال میلادی که او به سن ۴٠ سالگی می رسد تا پایان سن ۴۹ سالگی.
۵-پیشکسوتان ٢- از اول ژانویه سال میلادی که او به سن ۵٠ سالگی می رسد تا پایان سن ۵۹ سالگی.
۶-پیشکسوتان ۳- از اول ژانویه سال میلادی که او به سن ۶٠ سالگی می رسد تا پایان سن ۶۹ سالگی.
٧-پیشکسوتان ۴- از اول ژانویه سال میلادی که او به سن ٧٠ سالگی میرسد و به بالا.
ب) زنان، شامل:
١-بزرگسالان :از روزی که ورزشکاربه سن ١۴ سالگی می رسد و به بالا (بدون هیچ محدودیت سنی)
٢-نوجوانان :همانند مردان
۳-جوانان :همانند مردان
۴-پیشکسوتان ١:همانند گروه ١ پیشکسوتان مردان
۵-پیشکسوتان ٢:همانند گروه ٢ پیشکسوتان مردان
۶-پیشکسوتان ۳:از اول ژانویه سال میلادی که او به سن ۶٠ سالگی می رسد و به بالا.
توضیح :باید توجه شود که افراد شرکت کننده در گروه سنی پیشکسوتان ۴ مردان و ۳ زنان اگرچه بصورت وزن آزاد میباشند، اما باید در وزنکشی  شرکت نموده و وزن بدن آنها برای محاسبه امتیاز ویلکس که مبنای رده بندی قهرمانی برای این گروههای سنی میباشد در کارت ویژه مسابقات ثبت شود.
کسانی می توانند در مسابقات پاور لیفتینگ شرکت نمایند که دارای ١۴سال یا بیشتر باشند.
۴)رده بندی قهرمانان برای تمامی گروههای سنی به وسیله مجموع بدست آمده ورزشکاران محاسبه می گردد که مطابق قوانین استاندارد پاورلیفتینگ است. مردان بالای ٧٠ سال و زنان بالای ۶٠ سال در تمامی مسابقات برای اینکه در مکانهای اول، دوم و سوم قرار گیرند از امتیاز Wilks آنها استفاده می شود. دسته های سنی و تقسیمات اضافه آن ممکن است بر اساس صلاحدید فدراسیونملی هر کشور تطبیق داده شود.
دسته های وزنی:
مردان:
دسته ۵٢ کیلو تنها در رده های سنی نوجوانان و جوانان وجود دارد.
۵۶-۶٠ ( از ٠١ ، ۵۶ الی ۶٠ ) – ۵ ، ۶٧ ( ٠١ ، ۶٠ الی ۵ ، ۶٧ ) – ٧۵ – ۵ ، ٨٢ – ۹٠ – ١٠٠ – ١١٠ – ١٢۵ – ١٢۵ + ( از ٠١ ، ١٢۵ به بالا ).
زنان:
دسته ۴٢ کیلو تنها برای رده های سنی نوجوانان و جوانان می باشد.
۴٨ -۵٢ – ۵۶ – ۶٠- ۵ ، ۶٧ – ٧۵ – ۵ ، ٨٢ – ۹٠- ۹٠ +
۵(هرکشوری مجاز به شرکت دادن حداکثر ١٠ نفر  برای مردان و ۹ نفر برای زنان میباشد. برای رده های سنی نوجوانان و جوانان حداکثر١١ نفر برای مردان و برای زنان ١۰ ورزشکار مجاز می باشد. در هر وزن خاص نباید بیش از دو نفر شرکت کننده از هر کشور وجود داشته باشد. درباره مردان پیشکسوت بالای ٧۰ سال و زنان بالای ۶٠ سال هر کشور می تواند ۳ ورزشکار و بیشتر برای شرکت در مسابقه برای کسب مدال در آن دسته سنی بر اساس امتیاز Wilks معرفی کند.

۶)هر کشوری میتواند حداکثر ۵ ذخیره یا جانشین به همراه تیم داشته باشد (اسامی آنها باید در کنگره فنی مسابقات ثبت شده باشد) . برای شرکت این افراد در مسابقات ۶٠ روز قبل از تاریخ برگزاری مسابقات باید معرفی نامه دسته وزنی و بهترین مجموع کسب شده وی در طی ١٢ ماه گذشته که در مسابقات ملی یا بین المللی ثبت کرده ارائه گردد.
٧)هر کشوری باید یک جدول ترتیب تیمی را که شامل اسم ورزشکار، گروه وزنی و بهترین مجموع بدست آمده وی در سطح مسابقات ملی یا بین المللی در طول ١٢ ماه گذشته میباشد ارائه دهد. تاریخ و عنوان مسابقه ای که بهترین مجموع هر ورزشکار در آن بدست آمده است باید مشخص شود. این جزئیات باید به دبیر کل IPF یا آن قاره و همچنین برگزار کننده مسابقه حداقل ۶٠ روز قبل از تاریخ مسابقه به عنوان لیست اولیه ارائه شود که شامل افراد ذخیره و ورزشکاران جایگزین نیز میشود. لیست اسامی نهایی باید حداقل ٢١ روز قبل از تاریخ مسابقه و با این توضیح که باید از روی اسامی کاندیدا هایی که در لیست اولیه حضور دارند ارائه گردد. این مورد شامل هرگونه جایگزینی و تغییر ورزشکاران می باشد. کوتاهی در ارائه این اطلاعات ممکن است منجر به حذف تیم متخلف شود. یک ورزشکار مادامیکه تحت محرومیت قرار دارد نمیتواند به وسیله فدراسیون ملی خود یک مجموع را جهت ثبت نام برای مسابقات جهانی یا قاره ای ارائه دهد.
٨)طبقه بندی امتیاز برای تمام مسابقات قهرمانی جهان، قاره و منطقه ای برای اولین ۹ مکان در هر گروه وزنی به ترتیب از چپ به راست به شزح زیر میباشد:
٢، ۳ ،۴ ، ۵ ، ۶ ، ٧ ، ٨ ، ۹ ، ١٢
پس از آن به هر ورزشکار که به یک مجموع برسد یک امتیاز تعلق میگیرد. بدین معنی که ورزشکاران از رتبه دهم به بعد هر کدام ١ امتیاز میگیرند. رده بندی امتیاز برای تمام مسابقات ملی میتواند مطابق صلاحدید فدراسیون ملی باشد.
۹)در تمام مسابقات بین المللی فقط امتیاز ۶  نفراز هر تیم که بهترین مقامها را بدست آورده اند جمع زده میشود. در صورت تساوی در امتیازات تیمی، تصمیم قطعی درباره رده بندی بصورتی که در بند ١١آمده است انجام می شود.
١٠) هرکشوری که بیش از۳سال عضو  IPFباشد، باید حداقل یک داور بین المللی را به همراه نماینده گان تیم به مسابقات  جهانی اعزام نماید. اگر یک داور به همراه تیم آن کشور حاضر نباشد و یا با وجود حضور به عنوان داور یا عضو هیئت ژوری در طول مسابقه فعالیتی نداشته باشد، آنگاه فقط امتیاز ۴ نفر از آن تیم که بهترین مکانها را بدست آورده اند برای محاسبه امتیاز تیمی احتساب می شود.
١١)به مکانهای اول تا سوم تیمی جایزه داده می شود. در صورت تساوی در رده بندی تیمی، آن تیم که دارای بیشترین مکانهای اول می باشد در اولین مکان رده بندی قرار می گیرد. در صورت تساوی بین دو تیم که به تعداد برابر مکانهای اول را دارا باشند، آنگاه آن تیم که بیشترین مکان دوم را دارد در اولین مکان رده بندی قرار خواهد گرفت و همینطور تا ۶ ورزشکار برتر که به آنها امتیاز تعلق میگیرد.
١٢)در تمامی مسابقات قهرمانی IPF یک جایزه قهرمان قهرمانان باید به ورزشکاری که بهترین نتیجه و رکورد را بر اساس فرمول ویلکس WILKS FORMULA  داشته است اعطاء شود ( در گذشته تنها قهرمانان هر دسته وزنی شایسته دریافت این مقام بودند که در قوانین جدید این تبصره برداشته شده است).
١۳)در مسابقات بین المللی، مدالها به مقام های اول، دوم و سوم هر گروه وزنی بر اساس مجموع آنها داده می شود. علاوه بر این، مدالها به مقامهای اول، دوم و سوم هر گروه وزنی بر اساس مجموع آنها داده می شود. علاوه بر این مدالها یه احکام قهرمانی بهید به ورزشکارانی که در یک گروه وزنی در حرکت اسکوات، پرس سینه و ددلیفت به مقام های اول تا سوم رسیده اند داده شود.
ضمنآ ورزشکار برای دریافت مدال و حکم هر حرکت باید حتمآ مسابقه را تمام کرده و به یک مجموع رسیده باشد.
( تجهیزات مسابقه و مشخصات آنها )

١-سکوی مسابقه(:(PLATFORM
تمامی حرکات باید روی سکویی که اندازه آن حداقل ۵/٢× ۵/٢ متر و حداکثر ۴×۴ متر باشد انجام بگیرد. سطح سکو باید صاف، محکم، تراز و غیر لغزنده بوده و ارتفاع آن از کف سالن باید حداکثر ١۰ سانتی متر
باشد. سطح سکو باید بوسیله یک نوع از موکت غیر لغزنده، هموار، مسطح و یکپارچه پوشانده شود. استفاده از کفپوشهای لاستیکی و موارد مشابه مجاز نمیباشد.
٢-میله هالتر و صفحه ها( دیسک ها):
برای تمامی مسابقاتی که تحت قوانین IPF برگزار میگردد، تنها هالتر های دیسکی مجاز میباشند. استفاده از صفحه هایی که فاقد مشخصات لازم باشند مسابقه و رکورد های برپا شده را باطل خواهد کرد. فقط میله ها و صفحه هایی که دارای تمام مشخصات قانونی باشند، باید در تمام طول مسابقه و برای تمام حرکات مورد استفاده قرار گیرند.
میله در طول مسابقه عوض نمی شود مگر آنکه خمیده شود و یا طوری آسیب ببیند که کمیته فنی، ژوری یا داوران تصمیم به تعویض آن بگیرند. آجهای میله های مورد استفاده در تمامی مسابقات IPF نباید آبکاری کروم شده باشد، فقط میله ها و صفحه هایی که مرود تائید IPFهستند این امکان را دارند تا در مسابقات جهانی IPF مورد استفاده قرار بگیرند.
از سال ٢۰٠٨ فاصله آجهای روی میله های مورد تائید IPF به صورت استاندارد و جهانی روی یکی از میله های اصلی APPROVED پیاده خواهند شد.
الف)میله باید راست بوده و خوب آج بندی و شیار بندی شده و با ابعاد زیر مطابقت داشته باشد :
١-طول میله نباید بیش از ٢/٢ متر باشد.
٢-فاصله بین آستینهای میله نباید کمتر از ۳١/١ متر و بیشتر از ۳٢/١ متر باشد.
۳-قطر میله نباید بیش از ٢٩ میلی متر و کمتر از ٢٨ میلی متر باشد.
۴-وزن میله به همراه ققلهای آن ٢۵ کیلو گرم است.
۵-قطر آستینهای میله نباید بیش از ۵٢ میلی متر و کمتر از ۵٠ میلی متر باشد.
۶-یک علامت اندازه گیری شده چاپی باید بر روی میله حک شود، طوری که فاصله ٨١ سانتی متر علامت گذاری شود.
ب)صفحه ها باید با مشخصات زیر مطابقت داشته باشند:
١-تمامی صفحه های مورد استفاده در مسابقه باید تا ٢۵/٠ درصد یا ١٠ گرم از وزن تعیین شده برای آن ضریب خطا داشته باشند.

وزن ظاهری صفحه              ماکزیمم ضریب خطا                         حداقل ضریب خطا
۵٠                                             ١٢۵/۵٠                                              ٨٧۵/۴٩
٢۵                                            ۵١/٠                                    ٩۳٧۵/٢۴
٢٠                                          ٠۶٢۵/٢۵    ٩۵/١٩
١۵                                           ٠۵/٢٠     ٩۶٢۵/١۴
١٠                                       ٠۳٧۵/١۵     ٩٧۵/٩
۵                                           ٠٢۵/١٠     ٩٨٧۵/۴
۵/٢                                        ٠١٢۵/۵          ۴٩/٢
٢۵/١                                      ۵١/٢          ٢۴/١
۵/٠                                       ٢۶/١          ۴٩/٠
٢۵/٠                                     ٢۶/٠               ٢۴/٠

٢-اندازه سوراخ صفحه حداقل ۵٢ و حد اکثر ۵۳ میلی متر است.
۳-صفحه های مسابقه به ترتیب عبارتند از:
٢۵/١ ، ۵/٢ ، ۵ ، ١۰ ، ١۵ ، ٢۰ ، ٢۵ ، ۵۰ کیلوگرم.
۴-به منظور رکورد شکنی ممکن است وزنه های سبکتر مورد استفاده قرار بگیرند تا به وزنه ای رسیده شود که حداقل ١ کیلوگرم از رکورد کنونی بیشتر باشد.
۵-صفحه های ٢۰ کیلویی و بالاتر نباید بیش از ۶ سانتی متر ضخامت داشته باشند. صفحه های ١۵ کیلویی و کمتر نباید بیش از ۳ سانتی متر ضخامت داشته باشند.
۶-صفحه ها باید با رنگ های زیر کد بندی شوند:
١۰ کیلوگرم و یا کمتر از آن  : هر رنگی
١۵کیلوگرم : زرد    ٢۵کیلوگرم: قرمز
٢۰کیلوگرم:آبی    ۵۰کیلوگرم:سبز
٧-همه صفحه ها باید به طور واضح با وزنشان علامتگذاری شده باشند و صفحه ها به ترتیب دادن سنگینترین آنها در داخلی ترین قسمت و گذاشتن صفحه های سبکتر در مراحل بعدی بر روی میله جا گذاری میشوند، طوری که داوران بتوانند شماره های هر وزنه را بخوانند.
٨-اولین و سنگینترین وزنه باید طوری روی میله قرار داده شود که شماره حک شده روی صفحه به سمت داخل میله باشد و صفحه های بعدی همراه با افزایش وزنه طوری گذاشته میشوند که شماره حک شده به سمت بیرون باشد.
٩-قطر سنگینترین صفحه نباید بیش از ۴۵ سانتی متر باشد.
١۰-استفاده از وزنه های دور لاستیکی یا لاستیکی مجاز می باشد، طوری که پس از جا گذاری قفل، تا انتهای میله حداقل ١۰ سانتی متر فاصله جهت گرفتن میله توسط مراقبان وجود داشته باشد.
قفلها:
الف)همیشه باید در مسابقات مورد استفاده قرار گیرند.
ب)هرکدام باید ۵/٢ کیلوگرم وزن داشته باشند.

پایه های اسکوات (RACKS) :

١)تنها پایه های اسکواتی که در شرکت ها و کارخانجات معتبر ساخته شده و مورد تائید کمیته فنی بوده و ثبت شده باشد میتواند در مسابقات جهانی مورد استفاده قرار گیرد.
٢)پایه های اسکوات باید دارای قابلیت تغییر ارتفاع از حد اقل ١متر در پایین ترین وضعیت و تا ارتفاع حداکثر ؛١٧٠ سانتیمتر در بالا بوده و هر ۵ سانتیمتر جهت افزایش ارتفاع، سوراخ های قابل تنظیم داشته باشد.
۳)تمام پایه های هیدرولیک باید در ارتفاع مورد نیاز به وسیله به کار بردن میخهای مخصوص کاملآ محکم شوند.
نیمکت پرس سینه (BENCH) :

فقط نیمکت و پایه های پرس تائید و ثبت شده از شرکت و کارخانه های معتبر تجاری میتواند در مسابقات استفاده شود.
نیمکت باید با اندازه های زیر مطابقت داشته باشد :
١-طول آن نباید کمتر از ٢٢/١ متر بوده و باید دارای سطح صاف و تراز باشد.

٢-عرض آن حداقل ٢۹ سانتیمتر و حداکثر ۳٢ سانتیمتر باید باشد.
۳-ارتفاع سطح تشک از سطح زمین یا سکو باید حداقل ۴٢ سانتیمتر و حداکثر ۴۵ سانتیمتر باشد. ارتفاع پایه های نیمکت که باید قابل تنظیم باشد، حداقل ٧۵ سانتیمتر و حداکثر ١١٠ سانتیمتر از سطح زمین تا سطح محل استقرار میله باشد.
۴-حداقل فاصله پایه های نیمکت از سطوح داخلی آن از هم باید ١١٠ سانتیمتر باشد.
۵-سرنیمکت باید ٢٢ سانتیمتر بالاتر از جایی که پایه ها به نیمکت متصل میشوند امتداد داشته باشد و البته با ۵ سانتیمتر تفاوت قابل اغماض از هر طرف.
۶)ستون ها و پایه ها باید به طور مناسب محکم و استوار شده باشد.

چراغهای داوری (LIGHTS):

یک سیستم چراغهای داوری که به وسیله آن داوران بتوانند آرای خود را اعلام نمایند، باید وجود داشته باشد. هر داور یک چراغ سفید و قرمز را کنترل میکند که بوسیله آنها حرکات صحیح و خطا را مشخص میسازد. چراغها باید به ترتیب افقی مطابق با وضعیت سه داور قرار بگیرند آنها باید به گونه ای سیمکشی شده باشند که در موقع اعلام رای با هم روشن شوند نه به طور جداگانه.برای اعلام رای در موقع اضطراری همانند قطع برق و غیره باید برای داوران پرچم های کوچک سفید و قرمز مهیا گردد تا پس از پایان حرکت، زمانی که سرداور دستور قابل شنیدن پرچم ‘’ FLAGS ‘’ را می دهد، از آنها برای اغلام رای استفاده شود.
کارتهای خطا – پرچم ها :
پس از آنکه چراغ ها فعال و روشن شدند داوران باید علت خطا را بوسیله کارت یا پرچم یا فعال کردن سیستم چراق به منظور روشن شدن علت آن به ورزشکار و بقیه اعلام نمایند.
تعداد کارتهای علت خطا :

رنگ کارتها: خطای شماره ١=  کارت قرمز _ خطای شماره ۲ = کارت آبی
خطای شماره ۳= کارت زرد

١.قرمز:
راست نبودن زانوها در پایان حرکت
توضیح:
ناتوانی در راست شدن با شانه های رو به عقب    ١.قرمز:
میله به سینه نچسبیده باشد.
توضیح:
نرسیدن به سینه یا تماس نداشتن با ناحیه قفسه سینه.    ١.قرمز:
کوتاهی در مقدار نشستن کافی.نشستن کافی:باید سطح فوقانی پاها در ناحیه مفصل ران پایین تر از سطح بالایی زانوها برود.
۲.آبی
حرکت پائین رونده میله قبل از رسیدن به وضعیت نهایی. اگر میله ساکن و در عقب باشد دلیلی برای خطای لیفت نمیباشد.
مورد حمایت قرار دادن میله بوسیله قرار دادن روی پاها در طول حرکت. اگر میله روی رانها کشیده شود به طوریکه مورد حمایت رانها واقع نشود موجب دریافت خطا نمی گردد.    ۲.آبی
هرگونه امتداد یافتن نا متوازن خیلی زیاد و مشخص بازوها در طول حرکت
حرکت پائین رونده کل میله در خلال حرکت رو به بالا (پرس).
ناتوانی در پرس کردن وزنه تا صاف شدن    ۲.آبی
نداشتن وضعیت راست بدنی با زانوان صاف در شروع و پایان حرکت .
هرگونه حرکت پایین رونده میله در طول بالاآمدن
تغییر وضعیت میله روی شانه ها بعد از شروع حرکت.هرگونه حرکت میله هالتر بیش از قطر یا ضخامت آن بر روی پشت و پایینتر از وضعیت اولیه در خلال اجرای حرکت.

۳.زرد:
پایین آوردن میله قبل از دریافت دستور سر داور
پایین آوردن میله بدون داشتن کنترل بر روی آن با هر دو دست  مثل رها کردن میله از کف دستها
قدم گذاشتن به سمت جلو یا عقب گر چه حرکات جانبی پاها بین سینه و پاشنه کف پاها مجاز است.
کوتاهی در رعایت هر کدام از موارد توصیف شده مربوط به اجرای حرکت.    ۳.زرد:
پرش دادن میله از روی سینه به وسیله حرکات پرتابی قفسه سینه و فروبردن میله در عضلات سینه پس از بیحرکت نگه داشتن آن طوری که به آسانتر شدن حرکت کمک کند.
عدم اطاعت از دستورات سر داور در خلال شروع و پایان حرکت.
هرگونه تغییر وضعیت ورزشکار پس از فیکس شدن وی. توضیح:
بلند شدن سر شانه ها و باسن یا پاها از موقعیت اصلیشان پس از تماس با نیمکت یا زمین یا حرکات جانبی دستها روی میله.
هرگونه تماس میله یا ورزشکار با مراقبان در طول حرکت و بین دستورات سرداور به منظور آسان شدن حرکت.
تماس پاهای ورزشکار با نیمکت یا پایه های آن.
هرگونه تماس عمدی میله با مراقبان به منظور آسان شدن حرکت.
کوتاهی در رعایت هرکدام از موارد بیان شده در زمینه اجرای حرکت.    ۳.زرد:
قدم گذاشتن به شمت جلو یا عقب، حرکات جانبی کف پاها و جنبش یا حرکت پاها بین سینه و پاشنه مجاز است.
عدم اطاعت از دستورات سر داور در خلال شروع و پایان حرکت.
دوبار تلاش برای بلند شدن یا بیشتر در پایین حرکت تماس مراقبان با میله یا ورزشکار در بین دستورات سر داور به منظور آسانتر نمودن حرکت.
تماس آرنج یا بازوها با پاها، تماس مختصر چنانچه هیچگونه کمکی به ورزشکار نکند مجاز است.
سقوط یا انداختن وزنه در پایان حرکت.
کوتاهی در رعایت هرکدام از موارد قانونی بیان شده در اجرای حرکت اسکوات.

Scoreboard:
یک اسکوربورد با جزئیات قابل روئیت باید برای تماشاچیان، دست اندر کاران و کلیه افراد حاضر در مسابقه برای پیگیری روند مسابقه باید تهیه شود. نام ورزشکاران باید بوسیله شماره در هر جلسه مشخص شود.
لیفت        پرس سینه    اسکوات
مقام    مجموع        زیر مجموع

تجهیزات و لباس های شخصی:

لباس:
الف)حمایت کننده
تنها لباسهای تائید شده از شرکتهای معتبر اجازه استفاده در مسابقات پاورلیفتینگ و پرس سینه را دارند.
ب)ساده(بدون حمایت):
دوبنده(singlet) ، نیازی به تائید کمیته فنی ندارد.
لباس پاورلیفتینگ باید تک لایه و یک تکه و بدون وصله و پینه، لایه گذاری و تقسیمات غیر لازم دیگر باشد. لباس باید اندازه تن ورزشکار بوده و شل نباشد.

آستین پیراهن باید روی شانه ها را کاملآ بپوشاند.
١(لباس به هر رنگی می تواند باشد.
۲)لباس پاور می تواند شامل علامت، نشانه و نوشته هایی باشد که نشانگر اسم یا ملیت یا اسپانسر مالی و یا نام انجمن ورزشکار باشد. نام ورزشکار روی لباس می تواند نوشته شود.
۳)درز یا دوخت لباس نمی تواند بیش از  ۳ سانتی متر پهنا و ۵ سانتی متر ضخامت داشته باشد. فقط دوبنده عادی می تواند پهنایی بیش از ۳ سانتی متر داشته باشد و می تواند در قسمت پاها ناحیه بالای ران از دو لایه به سایز۴ ٢* ١٢  سانتی متر استفاده شود.
۴)محل درز لباس می تواند به وسیله دوخت نازکی از کش که بیش از  ۲سانتیمتر پهنا و ۵،. سانتی متر ضخامت ندارد حمایت و تقویت شود.
۵)پاهای سوت می تواند به میزان حد اقل ۳و حداکثر ۵ ١سانتیمتر باشد. دوبنده ساده می تواند تا ۲۵ سانتی متر پا داشته باشد. پوشیدن تو ام استرج و دو بند برای ورزشکارانی که سوت ندارند ممنوع است.
تی شرت یا پیرهن حمایت کننده:
پیراهن باید تک لایه بوده و به هر رنگی می تواند باشد و حتمآ باید در حرکات اسکوات و پرس سینه پوشیده شود ولی پوشیدن آن در حرکت لیفت اختیاری است. استفاده از لباس های دو لایه ممنوع است. در مورد زنان باید پیراهن یا تی شرت را در تمامی حرکات بپوشند.
پیراهن حمایت کننده باید مورد تایید کمیته فنی قرار گرفته باشد و در لیست تجهیزات تایید شده و لباس های صادراتی ثبت شده و در تمامی حرکات مورد استفاده قرار گیرد.
پیراهن حمایت کننده نباید بقدری بلند باشد که باسن را به طور کامل بپوشاند و نیز جایی طوری تا خوردگی داشته باشد که موجب کمک و حمایت اضافی شود.
پیراهن باید با موارد زیر مطابقت داشته باشد:
١( شامل هیچگونه ماده لاستیکی یا چیزی شبیه ّه آن نباشد.
۲)نباید هیچگونه جیب، دکمه، دگمه،زیپ یا یقه V شکل داشته باشد.
۳)جای درز آن نباید تقویت شده باشد.
۴)باید از نخ، پلی استر یا ترکیبی از هردوی آنها ساخته شده باشد.
۵)آستینهای آن نباید از دلتوئید بالاتر و از نوک آرنج پایین تر باشد. پیراهن استفاده شده در اسکوات و لیفت می تواند بدون آستین باشد.
۶)طرح یا نوشته های روی تی شرت میتواند شامل طرح و یا نوشته مربوط به ملیت لیفتر یا قاره و یا اسپانسر او باشد. استفاده از تی شرتهایی که دارای عکس ها و نوشته های بد و زشت باشند ممنوع است.

شورت ها (Briefs) :

یک شورت استاندارد (شورت بکس مورد قبول نیست) می تواند ترکیبی از نخ و پلی استر باشد و در زیر لباس ورزشکار پوشیده شود.
پوشیدن شورت شنا یا موارد مشابه که دارای مواد پلاستیکی ( بجز در ناحیه کمر) باشد ممنوع است.

جوراب:
١(به هر رنگی می تواند باشد.
۲)باید حد اکثر تا زیر زانو و جایی که زانو بند بسته می شود باشد.
۳)پوشیدن جوراب زنانه ساق بلند یا جوراب بسیار تنگ اکیدآ ممنوع است.
۴)در حرکت لیفت پوشیدن جوراب الزامی است به طوری که تا زیر زانو را بپوشاند.

کمر بند:
پوشیدن کمربند اختیاری است. ولی در صورت استفاده باید روی لباس قرار گیرد.
جنس و فرم:
١(کمربند می تواند از جنس چرم و یا وینیل یا هر ماده غیر ارتجاعی مشابه به صورت یک یا چند لایه که به هم چسبیده یا دوخته شده اند تهیه شده باشد.
۲)هرگونه لایه گذاری پنهانی داخل کمربند و چیزی که باعث حمایت و افزایش نیرو شود اکدآ ممنوع است.
۳)سگکی در انتهای یک سر کمربند، بوسیله دوختن یا منگنه زدن می تواند متصل شود.
۴)سگک کمربند می تواند تک قلاب یا از نوع سریع آزاد شونده (Quick release) باشد.
۵)یک حلقه زبانه دار می تواند نزدیک سگک دوخته یا منگنه شود.
۶)نام ورزشکار، ملیت، ایالت یا باشگاه ورزشی اش می تواند بیرون کمربند نمایش داده شود.
ابعاد:
١(حد اکثر پهنای کمربند باید ١٠ سانتی متر باشد.
۲)حداکثر ضخامت کمربند١۳ میلیمتر
۳)پهنای قسمت داخلی سگک حداکثر ١١ سانتی متر
۴)پهنای خارجی سگک حداکثر١۳   سانتی متر
۵)حداکثر پهنای حلقه ۵ سانتی متر
۶)حداکثر فاصله بین انتهای کمربند تا پایان حلقه ۲۵ سانتی متر

کفش:
باید در مسابقه کفش یا چکمه پوشیده شود.
١(تمام کفش ها و چکمه های ورزشی از قبیل کفش کشتی یا بسکتبال می تواند در مسابقات استفاده شود (به استثنای چکمه حاکی)
۲)حداکثر ارتفاع تخت کفش ۵ سانتی متر است.
۳)تخت کفش باید به طور یکنواخت هردو طرف را بپوشاند.
۴)اگر داخل کفش گشاد باشد می تواند با کفی به ضخامت ١ سانتی متر پوشانده شود.
باند ها:
تنها باند های تک لایه از جنس پلی استر، نخ یا ترکیبی از این دو باشند اجازه استفاده در مسابقات را دارند.
الف)مچ بند:
١(مچ بند نباید بیشتر از ١متر طول و ٨سانتی متر پهنا داشته باشد. هرگونه وصله و نوار دوزی باید متحدا داخل ١متر باشد. برای کمک به ایمنی بیشتر می توان یک حلقه (بند) داخل مچ بند تعبیه کرد.
۲)شست یا انگشتان ورزشکار نباید در طول حرکت داخل حلقه(بند) باشد.
۳)مچ بند نباید بیش از ١٠ سانتی متر از بالای مچ و ۲ سانتی متر از پایین مفصل آن را بپوشاند. در مجموع نباید از۲ ١ سانتی متر تجاوز کند .
ب)زانو بند:
۴)حداکثر باید ۲متر طول و ٨ سانتی متر پهنا داشته باشد. نباید بیشتر از ١۵ سانتی متر بالای زانو و ١۵ سانتی متر زیر زانو را بپوشاند. طول پوشش زانو بند نباید بیش از ۳٠ سانتی متر باشد. استفاده از دو زانو بند اکیدآ ممنوع است.
استفاده از مواد پلاستیکی مصنوعی کشسان فقط در بافت زانو بند ها قابل قبول است.
۵)باندها نباید با جوراب یا لباس ورزشکار تماس پیدا کند.
۶) استفاده از باند ها در نقاط دیگر بدن ممنوع است .

باند های حمایت کننده:

تنها باند هایی که در شرکت های معتبر تجاری ساخته شوند و نیز مورد تایید کمیته فنی باشند می توانند در مسابقات مورد استفاده قرار گیرند.
٧)انواع باند های پزشکی بدون اجازه هیات ژوری یا سر داور نباید در نقاط مختلف بدن استفاده شود.
٨)در تمام مسابقاتی که هیئت ژوری و پزشک وجود نداشته باشد، سر داور مسئول کنترل استفاده از باندها و وسایل پزشکی به منظور درمان آسیب و جراحت می باشد.

بازرسی لباسها و تجهیزات شخصی:

(Aبازرسی تجهیزات شخصی ورزشکاران در هر زمان مسابقه می تواند انجام گیرد که معمولآ همزمان با وزنکشی بوده (زمان اعلان در کنگره فنی) ، و در.۲ دقیقه اول شروع وزنکشی انجام می شود.
B) حداقل دو داور باید این کار را انجام دهند. تمام لباس ها و وسایل باید بازرسی شده و به وسیله مهر تائید گردند.
C) باند هایی که بلند تر از اندازه استاندارد باشند نباید مورد استفاده قرار گیرند اما می تواند به اندازه استاندارد بریده و تایید شوند.
D) وسایل کثیف و پاره پذیرفته نمی شود.
E) در پایان دوره بازرسی برگه کنترل لوازم باید به رئیس هیئت ژوری تحویل داده شود.

F) اگر بعد از بازرسی ورزشکاری با وسایل غیر مجاز روی صحنه مسابقات وارد شود در صورتی که خطا سهوآ انجام گرفته باشد می تواند از حرکات بعدی خود استفاده کند ؛ ولی در صورت عمدی بودن باید از دور مسابقات حذف گردد.
G) تمام وسایل و لباس های ذکر شده در صفحات قبل باید بازرسی شوند.
H) گذاشتن کلاه روی صحنه مسابقات و یا پوشیدن وسایلی از قبیل ساعت و جواهر ممنوع است.
I) قبل از اینکه ورزشکاری بخواهد رکورد جدیدی را جابجا کند باید لباس های او به وسیله کنترل فنی بازدید گردد. اگر یکی از وسایل ورزشکار غیر مجاز باشد باید از دور مسابقات حذف گردد، به استثنای ورزشکاری که سهوآ مرتکب خطا شده است.

عمومی:
١(استفاده از روغن، گریس و چیزهای چسبناک دیگر روی بدن یا وسایل شخصی به شدت ممنوع است.
۲)پودر بچه، صمغ یا کربنات منیزیم تنها موادی هستند که می توانند روی بدن و لباس وجود داشته باشند(بجز باند ها) .
۳)استفاده از هر نوع ماده چسبناک در ته کفش ممنوع است. این قانون همچنین در موارد پشم، شیشه، سمباده، صمغ و پودر منیزیم کاربرد دارد. استفاده از اسپری آب (آبپاش) مانعی ندارد.
۴)مواد دیگری نیز در صحنه مسابقات ممکن است استفاده شوند مثل وسایلی که برای تمیز و استریل کردن میله، میز پرس یا صحنه مسابقات استفاده می شوند.

حرکات مسابقه و قوانین آنها:

١-اسکوات:
١- صورت ورزشکار باید به سمت جلوی سکو باشد. میله روی شانه ها با دست ها و انگشتان گرفته میشود قسمت بالایی میله نباید بیش از ضخامت آن (حداکثر  ٩ ۲ میلیمتر) از لبه بیرونی شانه ها پایینتر گذاشته شود. دستها روی میله میتواند در هر جا گذاشته شده و یا با سطوح داخلی آستینها در تماس باشند.

۲-پس از بلند کردن میله از روی پایه ها، ورزشکار باید به سمت عقب جها رسیدن به حالت شروع، حرکت نماید(ممکن است به وی در بلند کردن میله از روی پایه ها توسط مراقبان کمک شود)
زمانیکه ورزشکار بی حرکت؛ راست(راست بودن بدین معنا است که نباید انحراف از ناحیه کمر به جلو زاویه ای بیش از ۱۵ درجه داشته باشد)، با زانو های قفل شده و میله بطور متعادل روی شانه هایش قرار گرفت، سر داور دستور شروع را میدهد. دستور شامل حرکت پایین رونده بازو و فرمان قابل شنیدن اسکوات Squat میباشد. قبل از دریافت فرمان سرداور ورزشکار مجاز است هرگونه تنظیم در وضعیت خود را بدون جریمه انجام دهد. بنا به دلایل ایمنی، اگر ورزشکار پس از گذشتن مدت ۵ ثانیه به حالت شروع نرسد، همراه با حرکت به سمت عقب بازو سر داور از وی درخواست میشود که میله را سرجا بگذارد. سپس سر داور دلیل عدم صدور فرمان را شروع اعلام می نماید.

۳-پس از دریافت دستور، ورزشکار باید شروع به نشستن کند تا حدی که سطح فوقانی پاها در ناحیه مفصل ران، پائینتر از سطح بالایی زانوها برود. ورزشکار فقط یکبار میتواند برای نشستن تلاش کند. زمانی فرض میشود که ورزشکار حرکتش را شروع کرده است که زانو های وی از حالت قفل شده خارج شده باشد. میله ممکن است بر روی شانه های ورزشکار در طول اجرای حرکت اسکوات نسبت به مکان اولیه استقرار آن بر روی شانه ها در شروع حرکت، به اندازه ضخامت/قطر میله به سمت پایین حرکت نماید.

۴-پس از نشستن، ورزشکار باید به حالت شروع بازگشت نماید. دوبار تلاش برای بلند شدن در وضعیت نشسته یا هرگونه حرکت پایین رونده مجاز نمی باشد. زمانی که ورزشکار بی حرکت شد ( وضعیت صحیح پایان حرکت)  سر داور دستور سر جا گذاشتن میله Rack را صادر میکند.

۵-علامت سرجا گذاشتن میله شامل یک حرکت به سمت عقب بازو و فرمان قابل شنیدن رک (Rack) به معنی پایه میباشد. آنگاه ورزشکار باید به سمت جلو حرکت کرده میله را روی پایه ها قرار دهد. به خاطر رعایت موارد ایمنی، ورزشکار ممکن است خواهان استفاده از کمک مراقبان در بازگرداندن میله هالتر باشد.

۶-در همه حال نباید بیش از ۵ نفر و کمتر از ۲ نفر مراقب در سکوی مسابقه حاضر باشند.
داوران می توانند در هر موقع درباره تعداد مراقبان مورد نیاز در صحنه تصمیم بگیرند. (۲و۳و۴و۵ نفر )

 نظرات () نویسنده: حامد امیری شنبه 24 دی 1390 - 09:21 ق.ظ

آخرین مطالب

» رد پشت ناشی از حرکت ددلیفت و راه های جلوگیری آن ( سه شنبه 27 مرداد 1394 )
» راه های بزرگ کردن باسن و ران ( سه شنبه 27 مرداد 1394 )
» برنامه تمرینی بدنسازی مختص بانوان مبتدی ( سه شنبه 27 مرداد 1394 )
» حرکت برای رشد عضلات دیر رشد پا ( سه شنبه 27 مرداد 1394 )
» بهترین چربی سوز کدام است ( سه شنبه 27 مرداد 1394 )
» با مکمل های رشد و زمان مصرف و نحوه مصرف آنها آشنا شوید ( سه شنبه 27 مرداد 1394 )
» برنامه غذایی مناسب برای چاق شدن، برنامه غذایی، برنامه رژیم غذایی، برنامه غذایی رژیمی، برنامه غرایی مناسب ( دوشنبه 26 مرداد 1394 )
» رژیم غذایی بدنسازی برای خانم ها ( چهارشنبه 17 تیر 1394 )
» کسب مدال نقره جهانی حامد امیری ( جمعه 22 اسفند 1393 )
» شش گیاه دارویی مفید برای لاغری ( جمعه 3 بهمن 1393 )
» روش اب کردن چربیهای بغل شکم و کمر ( جمعه 3 بهمن 1393 )
» کراتین چیست . ( جمعه 9 آبان 1393 )
» تمرینات لاغر کردن ران و باسن ( جمعه 9 آبان 1393 )
» دو حرکت برای سفت کردن ران و باسن برای بانوان ( جمعه 9 آبان 1393 )
» اصلی ترین علت چاق شدن مان چیست؟ ( جمعه 9 آبان 1393 )
» قویترین مردان ایران ( یکشنبه 20 مهر 1393 )
» قویترین مردان ایران ( یکشنبه 20 مهر 1393 )
» غذاهای ک چربی شکم رو اب میکند ( یکشنبه 20 مهر 1393 )
» تناسب اندام با صافی شکم ( سه شنبه 8 مهر 1393 )
» رژیم غذایی بدنسازی و پرورش اندام برای حجیم سازی عضلات (قسمت اول) ( شنبه 5 مهر 1393 )
 

موضوعات

نویسندگان

نظرسنجی

نظرتون در باره ای ایتمهای مردان اهنین بگیدADS

آمار بازید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :

درباره ما

دریافت همین آهنگ

قالب وبلاگابزار نمایش رتبه گوگل یا پیج رنک , . , .